Новини


09-05-2023

Европейската сметна палата публикува Специален доклад посветен на интермодалните товарни превози

Интермодалният товарен транспорт представлява превоз на стоки в една и съща товарна единица (например контейнер), при който се използва комбинация от няколко вида транспорт — шосеен, железопътен, воден или въздушен. Той може да използва преимуществата на различните видове транспорт по отношение на гъвкавостта, скоростта, разходите и екологичните показатели. За периода 2014—2020 г. общото финансиране от ЕС, заделено за проекти в подкрепа на интермодалността, възлиза на около 1,1 млрд. евро.

 

Комисията е определила цели на ниво ЕС за увеличаване на използването на железопътния транспорт и вътрешните водни пътища. Те обаче са били нереалистични и държавите членки са определили собствени целеви нива, които не са били съгласувани с тях. Общото заключение на ЕСП е, че интермодалният товарен транспорт все още не може да се конкурира при равни условия с транспорта по пътищата поради регулаторни и инфраструктурни пречки. ЕСП отправя редица препоръки за подобряване на ефективността на финансирането от ЕС в тази област.

 

Специален доклад 08/2023: Интермодални товарни превози: ЕС все още не успява да замени шосейния транспорт с други начини за превоз на товари