Новини


05-08-2019

НОМА и НСБС относно проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Предоставянето на отдалечен достъп до системите за видеонаблюдение на митническата администрация противоречи на Конституцията и Закона за защита на личните данни.

 

Националната организация на митническите агенти (НОМА) и Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) изразяват общо становище относно Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван на сайта за Обществени консултации към Министерски съвет.

Предложените промени не трябва да се приемат, като в подкрепа на това излагаме и молим да бъдат взети предвид следните  нормативни документи и доводи:

 1. Текстовете в новосъздадения чл.47 б (11) и (12) за предоставяне на отдалечен достъп до системите за видеонаблюдение на митническата администрация Конституцията на Република България, Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016 г. и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2000 г. Посочените нормативни актове (чл.32 от КРБ, ) гарантират на гражданите, че личният им живот е неприкосновен и че никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия. Императивните разпоредби на същите (чл.6. от Регламент (ЕС) 2016/679, чл.5 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и пр.) предвиждат, че събирането и обработването на лични данни е законосъобразно и допустимо само при изчерпателно изброени условия, които в настоящата хипотеза не са налице. Това по никакъв начин не е отразено в оценката на въздействието в проект на решение на Министерски съвет за одобрение на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. 
 2. Текстовете в чл.47 б (11) и (12) противоречат на всички стандарти за електронна и информационна сигурност. Не са предвидени изисквания и правила, които да гарантират конфиденциалността и интегритета на информацията като криптиране, шифроване или други мерки, които биха предотвратили неоторизиран достъп до записваните специфични и поверителни данни.
 3. Текстовете в новосъздадения чл.47 б (11) и (12) могат да застрашат ноу-хауто на фирмите, търговските тайни на дружествата и конкурентните предимства пред останалите, регистрирани по този закон, лица. Неаргументирано е и становището, че предложените промени няма да възпрепятстват дейността на данъчнозадължените лица.
 4. В проекта на закона липсва ясна и конкретна информация – кой и как ще борави с данните от камерите в реално време, по какъв начин ще анализира, съхранява  и архивира информацията, от къде и с какво тя е по-различна от тази, която е записана на дисковете на видео регистратора.
 5. Проектът съдържа неточна техническа формулировка и терминология, включваща абстрактни понятия с неясно съдържание като „безспорна идентификация“ и „функционалност за алармиране“, които създават трудности при дефиниране на задълженията на лицата, които следва да ги изпълняват.
 6.  Липсва обосновка на становището,  изразено в предварителната оценка, според което предложените промени не изискват допълнителни ресурси, в това число кадрова обезпеченост, от страна на Агенция „Митници“, лицензираните складодържатели и ОАКП.
 7. Разпоредбата на чл.103, ал.8 от проекта, придаваща материална доказателствена сила на записани снимки и видеоматериали, противоречи на процесуалното законодателство и трайно установената практика по прилагането му.
 8. Няма дефиниран проблем, подкрепен със статистически данни, въз основа на който са предприети  измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове. Не е налична обосновка на твърдението, че липсата на предлаганите текстове в действащото към момента законодателство е причината за нарушаване на конкретни нормативни разпоредби.
 9. Липсват формулирани качествени и количествено измерими резултати на целите на настоящите промени.
 10. Липсва методология на анализа на данните.
 11.  Липсва вътрешна система за контрол, ефикасност и унищожаване на данните.
 12. Липсва информация за ресурсната обезпеченост и  кадрите, които ще имат достъп до информацията и тяхната техническа квалификация.
 13. Необоснована е концепцията, че митническата администрация не очаква промени в административната тежест и въздействието на акта върху микро, малките и средните предприятия, при положение че се създава чл. 122б, в който глобите са от 1000 - 8000 лв., в чл. 103 се създава ал.8  - снимките и видеозаписите е допустимо да се използват като доказателствено средство, в чл. 47б (9) изграждането на видео системата за контрол се съгласува с митническите органи, а чл. 47б (7) икономическите оператори трябва да пазят архив на записите 3 месеца при 24ч. режим на запис.

         Проектът за промени в закона за акцизите нарушава основни човешки права като неприкосновеност на личността, Конституцията на държавата, Закона за личните данни и Общностното законодателство.

С оглед на теча на лични данни от НАП и Агенцията по вписванията, липсата на дефиниран проблем, ясна стратегия, методология и реално посочен краен резултат, отговорност за съхранението и унищожението на събраните данни, считаме, че проектът трябва отпадне от дневния ред на Министерски съвет.

Убедени сме, както нееднократно сме заявявали, че администрацията трябва да взаимодейства повече с браншовите организации в търсене на механизми за постигане на целите си.