Новини


26-01-2023

НСБС със съществен принос за обявяване като противоконституционно отнемането на превозни средства когато дееца на престъплението не е техен собственик

Със свое решение №1 от 24 януари 2023 г. Конституционният съд отмени разпоредбата от Наказателния кодекс, съгласно която на отнемане в полза на държавата подлежеше и превозното средство, въпреки че дееца на престъплението не е негов собственик. (чл. 240а, ал. 7 от Наказателния в частта „и когато не е собственост на дееца“).

 

До това решение се стигна и след активната намеса на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), което в свое становище обоснова, че разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 НК в частта „и когато не е собственост на дееца“ следва да се счита като противоконституционна, защото допуска да се конфискува имущество, принадлежащо на лице, различно от извършителя на престъплението, без това лице да разполага с ефективни правни средства за защита, което представлява непропорционално и нетърпимо ограничаване на конституционното право на собственост. Според нас са накърнени и правото на собственост по чл. 17, и правото на ефективни правни средства за защита по чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

 

Разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 НК не отчита разликата в случаите, когато превозните или преносните средства са отнети против волята на собственика. Така се допуска държавата да отнема превозно или преносно средство, собственост на лице, което няма отношение към престъплението по чл. 240а НК и дори е жертва на престъпление. Това е в разрез с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй като води до вътрешно противоречие на наказателния закон (вредите би следвало да бъдат възстановени, отнетата вещ – върната) и противоречи на принципа на справедливостта, като предвижда безвиновна отговорност по наказателния закон. Възможността за отнемане на вещи – собственост на трето, неучастващо в наказателното производство лице, е предвидена с аналогичната фраза „и когато не е собственост на дееца“ в още няколко разпоредби на НК, които са обявени за противоконституционни с Решение № 12 от 30.09.2021 г. по к. д. № 10/2021 г. С Решение № 12 от 30.09.2021 г. КС се е произнесъл по сходни случаи, а именно тези по чл. 234г, ал. 3, чл. 242, ал. 8 НК, чл. 280, ал. 4 и чл. 281, ал. 3 НК. Всяка от разпоредбите, предмет на к. д. № 10/2021 г., предвижда принудително отнемане в полза на държавата на определени категории движими вещи, които са послужили за извършването на престъпление и чийто собственик е лице извън кръга на признатите за виновни в извършване на съответното деяние.

 

РЕШЕНИЕ № 1 от 24 януари 2023 г.  на Конституционния съд