Новини


16-10-2022

Покана за Общо събрание на НСБС на 16 ноември 2022 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Устава на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 16 ноември 2022 г. (сряда) от 16:00 часа.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА НСБС

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

От името на Управителния съвет на НСБС отправяме към Вас покана за провеждане на Общо събрание на Сдружението, което ще се състои на 16 ноември 2022 г. (сряда) от 16:00 ч. в хотел Експо София, бул. "Цариградско шосе" №149 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Протокол №30 на Общото събрание на НСБС от 16.09.2021 г.

2. Приемане на:

2.1. Годишния отчет за дейността на НСБС от 16.09.2021 г. до 16.11.2022 г. и насоки за работа на НСБС през 2023 г.

2.2. Доклада на Контролния съвет за финансовите отчети на НСБС за 2021 г.

3. Определяне на встъпителния и на редовния членски внос на членовете на НСБС за 2023 г. и приемане на бюджета на НСБС за 2023 г.

4. Попълване състава на Управителния съвет и на Контролния съвет на НСБС.

5. Разни

 

Начало на регистрацията на членовете: 15:30 ч.

При регистрацията за да получите делегатска карта е необходимо да представите лична карта, а в случай на упълномощаване и копие от пълномощно.

 Писмените материали по дневния ред ще са на разположение в офиса на НСБС и ще бъдат допълнително разпратени по електронен път до всички членове.

 При липса на кворум, на основание чл. 9 ал. 7 от Устава на НСБС, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

         

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

(срок за регистрация до 11.11.2022 г., петък)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пълномощно за участие в Общото събрание на упълномощен представител, в случай че не присъства управителят на фирмата-член.