Новини


21-10-2020

Покана за общо събрание на НСБС на 26.11.2020 г.

Управителният съвет, на основание чл. 9 ал. 3 от Устава на НСБС свиква Общо събрание на НСБС на 26 ноември 2020 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в Бест Уестърн Премиер хотел летище София, бул. Брюксел №11

 

 

 


Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, насроченото за 26 ноември 2020 г. Общо събрание на Сдружението се отлага. Предвижда се то да бъде проведено в разумен срок изцяло в онлайн среда, като новата дата допълнително ще бъде оповестена.


 

ДО                                      

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА НСБС

 

 

ОТНОСНО: Покана за общо събрание на НСБС на 26.11.2020 г.

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Управителният съвет, на основание чл. 9 ал. 3 от Устава на НСБС свиква Общо  събрание на НСБС на 26 ноември 2020 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в Бест Уестърн Премиер хотел летище София, бул. Брюксел №11 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Одобряване на Протокол №28 на Общото събрание на НСБС от 28.11.2019 г.

2.       Приемане на:

2.1. Годишния отчет за дейността на НСБС от 28.11.2019 г. до 26.11.2020 г., годишен баланс на НСБС за 2019 г. и насоки за работа на НСБС през 2021 г.

2.2. Доклада на Контролния съвет за финансовите отчети на НСБС за 2019 г.

3.    Информация за актуални нормативни промени от секциите по видове транспорт.

4.   Определяне на встъпителния и на редовния членски внос на членовете на НСБС за 2021 г. и приемане на бюджета на НСБС за 2021 г.

5.    Промяна в Устава на НСБС.

6.    Разни.

Начало на регистрацията на членовете: 14:30 ч.

При регистрацията, за да получите делегатска карта, се представят: лична карта и копие от удостоверение за актуално състояние на дейността от Агенцията по вписванията – търговски регистър.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на НСБС и ще бъдат предоставени по електронен път.

При липса на кворум, на основание чл. 9 ал. 7 от Устава на НСБС, Общото събрание ще се проведе същия ден от 16:00 часа на същото място и  при същия дневен ред.          

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пълномощно за участие в Общото събрание на упълномощен       представител, в случай че не присъства управителят на фирмата-член.

 

Очакваме потвърждение за Вашето участие на e-mail: office@nsbs.bg до 20.11.2020 г. (петък)

                  

 

С уважение,

Управителен съвет на НСБС