Новини


28-02-2019

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

През м. декември 2018 г. е проведено обществено обсъждане във връзка с проекто-промени на ДОПК, касаещи фискалния контрол

 

От 01.09.2019 се предвижда въвеждане на предварително деклариране на вътреобщностна доставка (ВОД) и вътреобщностно придобиване (ВОП) за всички стоки с висок фискален риск. Повече информация за фискалния контрол и актуален списък на стоките е достъпен ТУК .

НАП предвижда да въведе в тестова употреба системата за деклариране от 01.07.2019, като до 01.09. декларирането ще е доброволно, с цел бизнесът да се запознае как функционира системата.

В тези декларации ще се декларира  изпращач, получател, код на стоката по комбинираната номенклатура и рег. номер на превозното средство, с което стоката ще премине българска граница. Ще бъде предвидена възможност за корекция на регистрационния номер на превозното средство.

В тази връзка ще се генерират уникални номера на транспорта, които шофьорите ще трябва да предоставят на органите на приходната администрация на ГКПП. Системата ще извършва автоматичен анализ на риска, въз основа на който ще се предприемат действия по пломбиране на превозните средства и останалите обезпечителни мерки в ДОПК.

Всяка декларация ще е със срок на валидност 14 дни, тоест превозното средство ще трябва да влезе на територията на България в този срок. Подаването на декларация е задължение на получателя при ВОП или на изпращача при ВОД. Същите могат да упълномощят спедитора за целта. Подаването на декларация ще се извършва през електронния портал на НАП.

Когато стоката е предназначена за получател в България и се разтоварва в склад на спедитор с оглед изпълнение разпоредбите на Наредба 2 е добре спедиторът да разполага със пълномощно в оригинал от получателят на стоката за представяне на стоката пред фискалния контрол на НАП. Съгласно Наредбата няма изискване за нотариална заверка на такова пълномощно.

При транзитни превози през България ще се запази досегашния режим, а именно всички превозни средства превозващи стоки с висок фискален риск при транзитно преминаване, както и при претоварване и дотоварване в България ще се пломбират, а логистичните операции в складовете ще се осъществяват под надзора на НАП.

По предложение на НСБС НАП ще разгледа възможността за приключване на протоколите, които са разкрити на ГКПП с един общ протокол за цялото МПС, което  е натоварило стоката и продължава движението й за друга страна-членка на ЕС.

От НАП поясниха, че когато дадена стока е поставена под митнически режим /например износ/, същата не подлежи на фискален контрол и с цел избягване на същия шофьорите ще следва да предоставят износната декларация на приходните органи при влизане в България.