Наръчник по спедиция

Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА © НСБС 2018

Изданията от  Наръчника са изготвени от НСБС в съответствие със стандартите за професионално обучение на спедиторски кадри, дефинирани от ФИАТА, Междуна­родната Федерация на спедиторските сдружения (FIATA - the International Federation of Freight Forwarders Associations).

Тези стандарти определят международното ниво на необходимата професионална компетентност в спедиторската професия.

НСБС е упълномощено да организира курсове за професионално обучение по материала в този Наръчник и да издава на покрилите изисква­нията специалисти оригинална Диплома на ФИАТА за професионална компетентност в спедиторската професия

(FIATA Diploma of Competence in Freight Forwarding).

 


ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕДИЦИЯТА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.     Международният Спедитор и превозите на стоки

2.     Международната търговия и дейността на Спедитора

3.     Национални и международни организации в търговията и спедицията

4.     Организация на дейността на спедиторската компания

5.     Финансови и правни изисквания в дейността на Спедитора

6.     Документи и формуляри на FIATA

7.     Специализирани превози

8.     Изисквания към опаковката и маркировката на стоките                                    

 

 

 

 

 

 


АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.    Правна регламентация на националния и международен автомобилен

транспорт на стоки

2.    Основни типове превозни средства за транспорт на стоки по шосе

3.    Интермодални превози шосе-вода и шосе-железница

4.    Автомобилен транспорт на стоки при контролиран температурен режим

5.    Товарителници и придружаващи документи

6.    Договор за превоз на стоки по шосе

7.    Митнически режим на международните автомобилни превози на стоки

8.    Ценообразуване в автомобилните превози на стоки по шосе

 

 

 

 


ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Правни норми регулиращи международния и национален жп транспорт

2.    Транспортни средства, инфраструктура и технологии в жп транспорта

   2.1.  Конвенционални железопътни превози

   2.2.  Комбинирани превози жп - шосе

   2.3.  Специални железопътни превози

3.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

4.    Международни тарифи за конвенционални и комбинирани железопътни превози

   4.1.  Международни тарифи за конвенционални железопътни превози

   4.2.  Международни тарифи за комбинирани железопътни превози

   4.3.  Национална тарифа за железопътни превози на стоки

 5.    Оперативни аспекти и география на железопътните превози в Европа

 

 

 

 


ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.   Общи знания за въздушните превози на стоки 

    1.1. Преглед на пазара на въздушните превози на стоки

    1.2. Международни организации регулиращи въздушните превози на стоки

     1.3. Карго Агент / Посредник на IATA

    1.4. Разлики между Карго Агента/Посредника и Консолидатора

    1.5.  Варшавска Конвенция от 1929 г. и нейните промени

    1.6.  Монреалска Конвенция от 1999 г.

    1.7.  Отговорност на въздушния превозвач за превозваните стоки

2.    Превоз на опасни стоки по въздуха

3.    Най-често използваните самолети за превоз на стоки по въздуха. Товарни устройства за превоз на стоки по въздуха (ULD)

4.    Товарителници и документи придружаващи стоката

5.    Ценообразуване при въздушните превози на стоки

6.    География на въздушните превози на стоки

 

 


КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:  

1.   Технология на контейнерните превози

2.    Контейнеровозни кораби

3.    Контейнерни терминали

4.    Видове контейнери и тяхната спесификация

5.    Транспортни документи 

 6.    Ценообразуване 

 7.    География на контейнерните превози

 

 

 

 

 

 

 


МОРСКИ ТРАНСПОРТ

 СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Международни организации, регулиращи превозите по море

2.    Международни правни норми

    2.1.   Хагски Правила (Hague Rules)

    2.2.  Правила Хага-Висби (Hague-Visby Rules)

    2.3.   Хамбургски Правила (Hamburg Rules)

    2.4.   Ротердамски Правила (Rotterdam Rules)

    2.5.   Отговорност на морския превозвач при превози за / от САЩ

3.    Разпоредби за превозите на опасни товари по море - IMDG Code

4.    Общи изисквания към опаковката и маркировката на стоките

5.    Организационни форми на морските превози на стоки

6.    Основни типове товарни кораби

7.    Документи при морския превоз

8.   Чартър

9. Ценообразуване при морските превози

10.  Морски пристанища

 


МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Общи знания за мултимодалния транспорт

2.    Правна рамка на  мултимодалния транспорт 

3.    Видове мултимодален транспорт

4.    Комбинирани превози шосе – жп – шосе 

5.   Видове Мултимодални Транспортни Оператори (МТО)

6.    Документи при мултимодалния транспорт

7.    Планиране и експедиране на пратки по вноса

8.    Планиране и експедиране на пратки по износа

9.    Въведение в проектната спедиция (Project Forwarding)

10.    Алтернативни транспортни решения

11.    Ценообразуване при мултимодалните превози

 

 

 

 


РЕЧЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Обща информация за транспорта по вътрешни водни пътища в Европа

2.    Правен режим на превозите по вътрешни водни пътища в Европа

   2.1.  Публично-правен режим на превозите по река Дунав 

   2.2.  Разпоредби на Европейския Съюз, касаещи превозите по вътрешни водни пътища

   2.3.  Договор за международен превоз по вътрешните водни пътища на Европа

   2.4.  Конвенция ADN за международен превоз на опасни стоки по вътрешни водни пътища

   2.5.   Транспортни операции по вътрешните водни пътища на Европа

3.    Типове кораби, използвани за превозите по вътрешни водни пътища в Европа

4.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

5.    Ценообразуване при превозите по вътрешни водни пътища

6.    География на вътрешните водни пътища в Европа
 


МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност и съдържание на митническото представителство

2. Търговска и транспортна документация при митническото представителство

3. Митнически и други специфични документи при митническото представителство

4. Митническо представителство при внос на стоки

5. Митническо представителство при износ на стоки

6. Митническо представителство при транзит на стоки

7. Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане

8. Обхват и технология на представителството при вътрешно-общностната търговия

9. Информационните технологии в митническото представителство

 

 

 

 

 

 


Цената на всяко отделно издание е 30,00 лв. с ДДС

Банкови данни за извършване на плащания

Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN BG08UNCR70001522099482
BIC Code UNCRBGSF


Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

: secretariat@nsbs.bg  : 02 971 48 22; 02 971 50 25