Наръчник по спедиция

Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА © НСБС 2018

Изданията от  Наръчника са изготвени от НСБС в съответствие със стандартите за професионално обучение на спедиторски кадри, дефинирани от ФИАТА, Междуна­родната Федерация на спедиторските сдружения (FIATA - the International Federation of Freight Forwarders Associations).

Тези стандарти определят международното ниво на необходимата професионална компетентност в спедиторската професия.

НСБС е упълномощено да организира курсове за професионално обучение по материала в този Наръчник и да издава на покрилите изисква­нията специалисти оригинална Диплома на ФИАТА за професионална компетентност в спедиторската професия

(FIATA Diploma of Competence in Freight Forwarding).

 


ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕДИЦИЯТА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.     Международният Спедитор и превозите на стоки

2.     Международната търговия и дейността на Спедитора

3.     Национални и международни организации в търговията и спедицията

4.     Организация на дейността на спедиторската компания

5.     Финансови и правни изисквания в дейността на Спедитора

6.     Документи и формуляри на FIATA

7.     Общи знания за транспортната география

8.     Специализирани превози

9.     Изисквания към опаковката и маркировката на стоките                                                                  

10.   Въведение в информационните и комуникационни технологии (ИКТ, ICT)

11.   Тестове за усвояване на материала

 

 


АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.    Правна регламентация на националния и международен автомобилен

транспорт на стоки

2.    Основни типове превозни средства за транспорт на стоки по шосе

3.    Интермодални превози шосе-вода и шосе-железница

4.    Автомобилен транспорт на стоки при контролиран температурен режим

5.    Товарителници и придружаващи документи

6.    Договор за превоз на стоки по шосе

7.    Видове транспортни услуги за превоз на стоки по шосе

8.    Митнически режим на международните автомобилни превози на стоки

9.    Ценообразуване в автомобилните превози на стоки по шосе

 

 


ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Правни норми регулиращи международния и национален жп транспорт

2.    Транспортни средства, инфраструктура и технологии в жп транспорта

   2.1.  Конвенционални железопътни превози

   2.2.  Комбинирани превози жп - шосе

   2.3.  Специални железопътни превози

3.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

4.    Международни тарифи за конвенционални и комбинирани железопътни превози

   4.1.  Международни тарифи за конвенционални железопътни превози

   4.2.  Международни тарифи за комбинирани железопътни превози

   4.3.  Национална тарифа за железопътни превози на стоки

   4.4.  Тарифни споразумения при международните жп превози на стоки

5.    Оперативни аспекти и география на железопътните превози в Европа

 

 


ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.   Общи знания за въздушните превози

 •   1.1 Международни организации регулиращи въздушните превози на стоки
 •   1.2  Карго Агент / Посредник на IATA

2. Правна регламентация  за въздушните превози на стоки

 •    2.1.  Варшавска Конвенция от 1929 г. и нейните промени
 •    2.2.  Монреалска Конвенция от 1999 г.
 •    2.3.  Отговорност на въздушния превозвач за превозваните стоки

2.    Превоз на опасни стоки по въздуха

3.    Самолети за превоз на стоки по въздуха. Товарни устройства за превоз на стоки по въздуха (ULD)

4.    Товарителници и документи придружаващи стоката

5.    Ценообразуване при въздушните превози на стоки

6.    География на въздушните превози на стоки

7.    Упражнения и тестове

 


МОРСКИ КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:  

1.    Общи знания за морските контейнерни превози

2.    Видове контейнери и тяхната спецификация

3.    Изисквания и процедури при контейнеризацията на стоките

   3.1 Правила за натоварване на стоките в контейнера

   3.2 Контейнеризиране на специални товари

4.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

   4.1 Документи при морския превоз

   4.2 Документи при предварителния и последващия превоз

   4.3 Транспортни документи за мултимодален транспорт

5.    Ценообразуване при контейнерните превози

   5.1.  Ценообразуване при вътрешния превоз на контейнера

   5.2.  Ценообразуване при морския превоз на контейнера

   5.3.  Различни типове договори и услуги при превозите на контейнери

6.    География на контейнерните превози

 


МОРСКИ ТРАНСПОРТ

 СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Международни правни норми, регулиращи превозите на стоки по море

 1.     1.1 Обичайно право
 2.     1.2   Хагски Правила (Hague Rules)
 3.     1.3   Правила Хага-Висби (Hague-Visby Rules)
 4.     1.4   Хамбургски Правила (Hamburg Rules)
 5.     1.5   Ротердамски Правила (Rotterdam Rules)
 6.     1.6   Отговорност на морския превозвач при превози за / от САЩ

2.    Организационни форми на морските превози на стоки

3.    Основни типове товарни кораби

4.    Документи при морския превоз

5.    Ценообразуване при морските превози

6.    Морски пристанища

7.    География на морския транспорт на стоки

 


МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Общи знания за мултимодалния транспорт

2.    Видове мултимодален транспорт и Мултимодални Транспортни Оператори

   2.1.  Видове мултимодален транспорт

   2.2.  Комбинирани превози шосе – жп – шосе в Европа

   2.3.  Видове Мултимодални Транспортни Оператори (МТО)

3.    Документи за мултимодален транспорт. Отговорност на МТО

4.    Планиране и експедиране на пратки по вноса

5.    Планиране и експедиране на пратки по износа

6.    Въведение в проектната спедиция (Project Forwarding)

7.    Алтернативни транспортни решения

8.    Ценообразуване при мултимодалните превози

 

 

 


ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Правен режим на превозите по вътрешни водни пътища в Европа

   1.1.  Публично-правен режим на превозите по река Дунав и по река Рейн

   1.2.  Разпоредби на Европейския Съюз, касаещи превозите по вътрешни водни пътища

   1.3.  Договор за международен превоз по вътрешните водни пътища на Европа

   1.4.  Конвенция ADN за международен превоз на опасни стоки по вътрешни водни пътища

2.    Типове кораби, използвани за превозите по вътрешни водни пътища в Европа

3.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

4.    Ценообразуване при превозите по вътрешни водни пътища

5.    География на вътрешните водни пътища в Европа
 


Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

: office@nsbs.bg  secretariat@nsbs.bg  : 02 971 48 22; 02 971 50 25