Транспортен арбитраж

Транспортният Арбитраж  (ТА) към НСБС е институционен, постоянен, вътрешен, специализиран (за транспорт и спедиция), от отворен тип (не само за  членовете) Арбитраж. Уставът предвижда допълнително помирително производство, което дава възможност за медиация от експерти при решаване на спорове в областта на транспорта.

Стремим се:

  • Да въведем европейските политики за  уреждане на споровете извън държавните институции и съдилищата.
  • ТА при НСБС да се превърне в място за разрешаване на търговски спорове по бърз, ефективен, евтин и модерен начин.
  • С подбор на подходящи арбитри да се постигне качествено решаване на казуси и спорове в областта на спедицията, защото най-важното предимство е ЕКСПЕРТНОСТТА в ТРАНСПОРТНОТО ПРАВО, което може да се гарантира от ТРАНСПОРТЕН АРБИТРАЖ!

Арбитражна клауза препоръчана от НСБС

НСБС препоръчва при сключване на търговски и граждански договори юридическите и физически лица да включват следната арбитражна клауза:

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него ще бъдат разрешавани от Транспортния Арбитраж при Националното сдружение на българските спедитори.“