НСБС, Националното сдружение на българските спедитори е учредено, за да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му на национално и международно ниво. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката  

  ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ за дейността на членовете на НСБС за периода 2019 г. – 2022 г.

От 1992 година НСБС работи за устойчиво развитие на българския спедиторски бранш, за усъвършенстване на правната база на спедицията в България, за издигане реномето на спедиторската професия и гарантиране на сигурност и превенция от рисковете в работата на фирмите-членове.

Днес сдружението представлява над 120 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към НСБС, защото се стремим да се развиваме съобразно потребностите на членовете, да  разширяваме кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работим в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор.  

НСБС е член на FIATA (Международната федерация на спедиторските асоциации) и CLECAT (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги).

 


Приоритетни направления:     

Дейности в защита на браншовите и работодателските интереси.

Разширяване на кръга от услуги за улесняване дейността на членовете и превенция от рисковете в работата на фирмите-членове.

Развитие на транспортно-спедиторския и логистичен бранш чрез повишаване на професионалната квалификация и популяризиране на спедиторската професия.

Активно международно сътрудничество с европейски транспортни структури.


Структура на НСБС

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на сдружението. Събранието определя главните насоки за развитие на НСБС, приема бюджета на сдружението, избира и освобождава членовете на Управителния и на Контролния съвет, приема отчета на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет, изпълнява други функции, произтичащи от Устава и законодателството на страната.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ се  състои от 9 члена, които се избират от Общото събрание за срок от три години. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. Разработва и предлага насоки за развитието на сдружението.

КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ  е избран от Общото събрание на сдружението и осъществява цялостната ревизионно- контролна дейност върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на  Управителния съвет и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешно устройствени документи. 

СЕКЦИИ по видове транспорт:

 • Автомобилни и комбинирани транспорти
 • Железопътен транспорт
 • Въздушен транспорт
 • Водни транспорти и пристанища
 • Митнически процедури

  Честване 25 години НСБС - видео

По-важни постижения в международната дейност


От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА и участва в управителните органи.

От 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Юго-източна Европа и спомага за организирането на 8 Конгреса на спедиторите.

От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия засягащи транспортната политика на Общността.

През 2007 г. е национален координатор по 7-ма Рамкова Програма на ЕК SURFACE NET FP7 за поощряване участието на малките и средни предприятия в транспортни проекти.

През 2008 г. печели Европейско финансиране и е Ръководител на проект CA FORWARDERS NET за укрепване на спедиторския бранш в страните от Централна Азия.

През 2011 партньор и национален координатор в проектa ISOTRACK по 7-ма Рамкова Програма на ЕК, който има за цел повишаване на сигурността на контейнерните превози.

По-важни постижения в полза на членовете и на Българския спедиторски бранш


През 1996 г. НСБС изработи и въведе сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за  спедиторските и логистичните услуги. С първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели.

През 1996 сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от ФИАТА да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия.

През 1999 г. НСБС получи право да предоставя на членовете си документите на ФИАТА: мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR).

През 2002 г. създаде Учебен център, лицензиран на национално и международно ниво за провеждане на специализирани курсове в областта на спедицията и логистиката.

През 2012 г. Учебен център - НСБС разработи собствена платформа и въведе дистанционно обучение по 13 специализирани програми.

През 2013 г. към НСБС е учреден специализиран Арбитраж за транспорт и спедиция.

През 2015 г. НСБС издаде Електронен наръчник по спедиция в съответствие със стандартите на ФИАТА.

През 2015 г. НСБС създаде борса за работа и стаж, с цел подкрепа на стажантската програма и повишаване атрактивността на спедиторската професия сред младите хора.

През 2016 г. експерти на НСБС и НАПОО разработиха Държавните образователни стандарти за  професия „Спедитор-логистик“ и Учебен център – НСБС бе лицензиран по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“.

През 2017 г. Учебен център - НСБС бе одобрен от Агенцията по заетостта за доставчик на професионално обучение по ОП РЧР 2014-2020, схема "Ваучери за заети лица"

През 2018 г. НСБС издаде ново печатно издание на Наръчник на спедитора съгласно стандартите на ФИАТА.

Ръководство

Цветин Тодоров

председател на управителния съвет

Г-н Цветин Тодоров е зам. председател от 2015 и  член на УС на НСБС от 2012 г. В периода 2009 – 2012 г. е председател на Контролната комисия на НСБС, след което последователно член на Управителния съвет и негов заместник-председател. От 2021 г. е председател на Управителния съвет на НСБС. Управител на Александър Логистикс ООД, създадена през 1994 г. и член на НСБС от 2006 г. Завършил е ТУ София, специалност „Инженер по подемно транспортни и пътно строителни машини".

Явор Панталеев

зам. председател на управителния съвет

Явор Панталеев е председател на Съвета на директорите на ОЙРОШПЕД - първото частно дружество в България за спедиция и логистика, създадено през 1990 г. Средното си образование завършва в Национална финансово-стопанска гимназия в София с профил машинна обработка на информацията, след което получава бакалавърска степен по специалността спедиция, транспорт и логистика в Дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Loerrach (Германия).

По време на висшето си образование работи и стажува в голяма спедиторска компания в Швейцария. Завършва магистратура с профил мениджмънт за организационно съвършенство в Училище по мениджмънт към НБУ. Явор е зам.-председател на Управителния съвет на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС), като през периода 2018 - 2021 г. е бил негов председател.

Счита, че основен фактор за успех е умението за анализ и управление на информацията и процесите. Изповядва максимата, че един екип се мотивира с доверие, насърчаване, обучение и личен пример. Вярва, че за да е успешен един човек, трябва постоянно да се обучава, да придобива знания и умения, за да създава опит и преживявания. Освен към спедицията и логистиката Явор има силен интерес в областите информационни технологии и право.

Баща на три дъщери, извън работата обича да пътува и да практикува екстремни спортове.

Иван Петров

зам. председател на управителния съвет

Г-н Иван Петров е зам. председател на УС на НСБС и отговаря за международната дейност на Сдружението. Той е бил председател на НСБС два мандата от 2000 г. до 2006 г.
Г-н Петров е президент на ФИАТА, председател на Регионален институт Европа и на работната група по ж.п. превози на ФИАТА. Генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на съвместната работна група ЮИЦ/ФИАТА и ОСЖД/ФИАТА, където членуват железопътни и логистични компании. Член e на Консултативния комитет на Президентите на Балканските Асоциации на спедиторите.
Г-н Иван Петров е управител на “ТРАНС ЕКСПРЕС” ЕООД от 1991 г., доктор по икономика от УНСС, София и е специализирал в областта на международния транспорт, спедицията и логистиката в САЩ, Австрия, Германия и Русия.

Мариета Григорова

зам. председател на управителния съвет

Г-жа Мариета Григорова е Зам. председател, като през периода 2000-2006 тя е била член на КС и на УС на НСБС.
Г-жа Мариета Григорова е управител на Гебрюдер Вайс ЕООД от 1993 г. и има повече от 15 години опит в спедиторската професия.
Образование: магистър от Софийски Университет и следдипломна квалификация по “МИО” от школата на МВИВ.

Кольо Дойнов

зам. председател на управителния съвет

Г-н Кольо Дойнов е зам. председател на УС на НСБС от 2021 г. В периода 2015 – 2018 г. е бил член на Контролния съвет на НСБС. От 2003 г. той е  управител на Сико Транс АД. Г-н Дойнов е завършил УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангел Сафев

член на управителния съвет

Г-н Ангел Сафев е член на УС на НСБС.  В периода 2015 – 2018 г. е преседател на сдружението, а е член на УС от 2006 г.  и отговаря за дейността на работната група по „Водни транспорти и пристанища”.
От 2000 г. е управляващ директор на фирма Мобиле ООД, Варна.
Г-н Ангел Сафев е завършил ВВМУ „Никола Вапцаров” и Икономическия Университет, Варна – Международни икономически отношения.

Васил Борисов

член на управителния съвет

Г-н Васил Борисов е член на УС на НСБС от 2015 г. В периода 2009 – 2012 г. е бил член на Контролния съвет на НСБС. От 1995 год. е управляващ  директор на фирмите: „Етна Карго“ ООД и „Етна Карго Транспорт“ ООД.
Г-н Васил Борисов е завършил УНСС, специалност Международни икономически отношения.

Иван Кирчев

член на управителния съвет

Г-н Иван Кирчев е член на УС на НСБС от 2015 г. Той е член на КС на НСБС от 2012 г. до 2015 г. От 2002 г. е управител на фирма Белл ТТ Логистик ООД, Варна.
Г-н Иван Кирчев е завършил Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, има следдипломна квалификация по „Бизнес мениджмънт и администрация на фирмата – транспорт” в Университет за национално и световно стопанство – Институт за следдипломна квалификация ВШМА гр. София, както и диплома от курс на НСБС Българската асоциация за спедиция транспорт и логистика гр. София за професионално обучение на международни спедиторски кадри по стандартите на FIATA.

 

Ирина Великова

член на управителния съвет

Г-жа Ирина Великова е член на Управителния съвет на НСБС от 2022 г., като в предишния мандат е била председател на Контролния съвет. От 2015 г. е  собственик и управител на ЕС ТИ ЕМ ГРУП ЕООД. Тя трупа професионален и управленски опит във финансовата сфера, но е силно впечатлена от динамиката и възможностите за нови модели в логистичния бранш. Г-жа Великова e завършила специалност „Икономическа социология“ и магистърска степен със специалност „Европейска интеграция“ УНСС – София.

Емил Дандолов

председател на контролния съвет

Г-н Емил Дандолов е член на Контролния съвет на НСБС от 2018 г.  Той е заместник управител „СТБ и МО“ в М&М Милицер и Мюнх БГ ООД, създадена през 1990 г. и дългогодишен член на НСБС. Г-н Дандолов е завършил  МГУ „Св. Иван Рилски“- инженер геолог, специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“.

Йордан Пейчев

член на контролния съвет

Г-н Йордан Пейчев е избран за член на КС на НСБС през 2022 г. Завършил е Техническия университет в София и Университета на Уелс (MBA). Има 15-годишен опит в производствената и автомобилната индустрия на длъжностите ръководител на ИТ отдел, отдел "Покупки" и отдел "Финанси". Управляващ партньор в Скорпион Шипинг ООД от 2018 г. Женен, баща на две деца

Олга Василевска

член на контролния съвет

Член на Контролния съвет на НСБС от 2021 г. Мажоритарен собственик и управител в MW LOGISTICA, Олга Василевска е трето поколение спедитор. С основен фокус в развитието на собствени групажни линии, компанията управлява веригите на доставки на над 200 български и международни компании, като се грижи за доставките, логистиката и procurement процесите им.

Г-жа Василевска е сред първите номинирани млади българи с принос за общественото ни развитие на Дарик радио "40 до 40", отличена e и в класацията на Forbes “30 под 30” и е член на УС на Българска Търговско Промишлена Палата.

Директор на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и управител на Учебен център - НСБС. Има дългогодишен практически опит като митнически представител. През 2009 г. защитава дисертация в областта на митническия контрол и придобива научната степен "доктор по икономика". От 2010 г. е преподавател по митнически контрол към катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Автор е на над 50 научни публикации в страната и чужбина в сферата на митническия и финансовия контрол. Създател на специализирания информационен митнически портал Info.Mitnica.com.

Контакти:

Телефон: + 359 (02) 971 50 25

e-mail: mantov@nsbs.bg

Експерт в Учебен център - НСБС и секретар в НСБС

Контакти:

e-mail: lilia.gavrilova@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

тел. + 359 2 971 4822; 087 960 9650

Сътрудник в Учебен център - НСБС

Контакти:

e-mail: e.rangelova@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

тел. + 359 2 971 4822

Шест добри причини да бъдете член на НСБС

 Използвате Общите спедиторски и Общите складови условия (ОСУ и ОСКУ) на НСБС

 Кандидатствате за индивидуално членство във ФИАТА

 Използвате спедиторските документи на ФИАТА

 Ползвате логото на НСБС и това на ФИАТА върху фирмените документи

 Получавате преференциални условия за професионално обучение в Учебен център - НСБС

  Имате преференциални условия за ползване на Транспортен арбитраж


Как да кандидатствам? Свържете се с нас на:

: office@nsbs.bg  secretariat@nsbs.bg  : 02 971 48 22; 02 971 50 25

НСБС обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:

 

 • гаранция за компетентност и високо качество на услугите

 • финансова стабилност и търговска етика на спедитора

 • ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента

 • гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

1. Редовни членове на НСБС могат да бъдат еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон на България и вписани в Търговския регистър за извършване на спедиторска, логистичнa, складова, куриерска, митническо-агентска и друга сродна дейност (при условие, че спедиторската и логистична дейност е водеща), наричани по-нататък “ТЪРГОВЦИ”.

2. Търговецът, който кандидатства за редовен член на НСБС, трябва да отговаря на следните условия:

2.1. Да е извършвал съответната дейност, цитирана в т. 1 по-горе, в продължение най-малко на 1 пълна финансова година.

2.2. При извършването на спедиторска и логистична дейност да се ръководи от разпоредбите на приложимите международни спогодби и конвенции, документите на ФИАТА, Общите спедиторски условия (ОСУ), Общите складови условия (ОСКУ) или специфични разпоредби и условия, действащи за съответния вид дейност и законодателството на Република България.

2.3. Да е съгласен да приеме и да се ангажира да изпълнява Устава, целите, задачите и решенията на НСБС, както и професионалния Кодекс на НСБС.

2.4. Да предоставя статистическа информация – количествени и качествени показатели за дейността на компанията за приключената финансова година, с цел поддържане на публична база данни за анализи на спедиторския бранш.

2.5. Да е съгласен и да се ангажира да сключи договор за застраховка на своята отговорност.

2.6. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство за несъстоятелност.

2.7. Да е съгласен и да се ангажира да заплати предвидената встъпителна такса и в установените срокове да заплаща членския си внос в НСБС.


II. ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

2. Търговец, който желае да бъде приет за редовен член на НСБС, подава до Управителния съвет Заявление по образец и прилага следните документи:

2.1. Мотивирана препоръка от двама редовни члена на НСБС.

2.2. Отчет за приходите и разходите към баланса за последната финансова година.

2.3. Декларация за частта от оборота в резултат на спедиторска и логистична дейност съгласно приложения образец - Изтегли.


Как да кандидатствам? Свържете се с нас на: 

02 971 48 22; 02 971 50 25 или пишете на: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg


 

Ползвайки услугите на нашите членове, товародателят получава:

 

 • компетентност и високо качество на услугите
 • финансова стабилност и търговска етика на спедитора
 • ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента


Виж повече