Законодателство


Транспортно законодателство и полезни портали

Автомобилен транспорт:

 

 Конвенция CMR    

 Протокол към Конвенция CMR  

 Конвенция TIR

 Convention TIR (the text of Convention in six languages can be found on the UNECE website )

 Закон за автомобилните превози 

 Наредба No 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари 

 Наредба 40/2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

 Спедиторската дейност по смисъла на Наредба 40

 ADR applicable as from 1 January 2019    

 ADR 1.1.3.6 Изчисляване на опаковани товари в лимитирани количества в транспортна единица

 Ръководство за складиране на химически вещества и препарати

 Портал за сигурност на Европейския товарен автомобилен транспорт

 МТИТС – Валидни лицензи за международен автомобилен транспорт


Железопътен транспорт:

 Конвенция COTIF 1999   

 COTIF-CIM-1999

 Конвенция СМГС 2015

 Закон за железопътния транспорт

 Наредба 46

 RID 2019 

 DIUMМ table


Морски и речен транспорт:

 IMDG Code for Windows Version V14 (Amendment 39-18)

 Кодекс на търговското корабоплаванe (КТК)

 ЗМПВВПП

 Правила Хага-Висби

 Хамбургски правила

 Ротердамски правила

 IMDG Code in the Amendment 39-18 update

 Будапещенска конвенция (CMNI)

 Amendments to ADN 2017

 ADN 2017 volume 2

 ILU-Code platform RESERVE AN ILU CODE

 FIATA "Best Practice Guide" on Demurrage and Detention


Въздушен транспорт:

 Монреалска конвенция

 Закон за гражданското въздухоплаване

 IATA Resolution 600b, effective 28 December 2019

 IATA DGR significant changes to the 60th edition, effective 1 January 2019


Митнически информационни портали:

 TARIC  (Integrated Tariff of the European Communities, Интегрирана тарифа на Европейската общност)

 AEO  (Authorised Economic Operators – Одобрени икономически оператори, ОИО)

 Customs Offices  (Митнически служби)

 EBTI  (European Binding Tariff Information, Европейска обвързваща тарифна информация)

 ECICS  (European Customs Inventory of Chemical Substances, Европейски митнически опис на химичните вещества)

 EORI  (Economic Operators Identification and Registration number, Идентификационен и регистрационен номер на икономическите оператори)

 EXPORT  (ECS, Износ) – проследяване износа на стоки чрез референтния номер на превоза (MRN)

 TRANSIT  (Транзит) – проследяване транзита на стоки чрез референтния номер на превоза (MRN)

 QUOTA  (Tariff quotas and ceilings, Тарифни квоти и плафони)

 SURVEILLANCE  (Надзор) – показва обемите на специфични продукти под “наблюдение”, внесени на митническата територия на ЕС от момента до 1 год. Назад

 SUSPENSIONS (Autonomous Tariff Suspensions, Автономни тарифни мерки)

 REX system (The Registered Exporter system)

 SEED  (System for Exchange of Excise Data – Система за обмен на данни за акцизни стоки)

 Закон за митниците

 Закон за акцизите и данъчните складове

 


Други институции и полезни портали:

European e-Justice Portal (Европейски портал за електронно правосъдие - информация за правосъдните системи в ЕС на 23 езика)

 Eur-Lex acess to the EU rights – Official journal

 Access2Markets (Европейски портал за търговските споразумение на ЕС с трети страни)

 European Union